Danh mục sản phẩm

Tính phí

Phạm vi bảo hiểm cơ bản(bắt buộc)
Giới hạn bồi thường phần ngôi nhà *
Tuổi thọ ngôi nhà/ Thời gian xây dựng *
Giới hạn bồi thường phần Tài sản bên trong / Vụ tổn thất *
Giới hạn bồi thường mỗi đồ vật
Phạm vi bảo hiểm mở rộng(lựa chọn)

Ngôi nhà được bảo hiểm thuộc tỉnh/thành *
Thời hạn bảo hiểm áp dụng *
Mã chiết khấu:

Dịch vụ bổ sung

Bảo hiểm TNDS xe máy 1


Bảo hiểm TNDS xe máy 2


Bảo hiểm TNDS ô tô
Nhập thông tin

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

Phí: BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

PHÍ BẢO HIỂM PHẦN NGÔI NHÀ

PHÍ BẢO HIỂM PHẦN TÀI SẢN BÊN TRONG

PHÍ BẢO HIỂM TNDS XE MÁY

PHÍ BẢO HIỂM TNDS Ô TÔ

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM

SỐ TIỀN CHIẾT KHẤU TRÊN PHÍ BH

TỔNG PHÍ THỰC THU (GỒM VAT)

Đang tải dữ liệu...
Tổng: Xem chi tiết

ABOUT SSL CERTIFICATES