Danh mục sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước

 I.              NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1:       Giải thích từ ngữ Những thuật ngữ sau đây trong Quy tắc này được hiểu: Người được bảo hiểm           là người có tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, được Công ty bảo…

Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế

  Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã thanh toán hay đồng ý thanh toán phí bảo hiểm đã được thoả thuận và căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm, Bảo Minh đồng ý bảo hiểm cho Người…

Quy tắc, điều khoản bảo hiểm xe ô tô

Trên cơ sở Chủ xe yêu cầu tham gia bảo hiểm và đã nộp đủ phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh nhận bảo hiểm các loại hình bảo…

Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe mô tô

Trên cơ sở Chủ xe yêu cầu tham gia bảo hiểm và đã nộp phí bảo hiểm theo quy định, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (dưới đây gọi tắt là Bảo Minh) nhận bảo hiểm Trách nhiệm dân…

Yêu cầu tư vấn qua điện thoại

Xin nhập tên và số điện thoại để chúng tôi giúp bạn!


ABOUT SSL CERTIFICATES